1- رسم كنيد:

در شكل هاي زير مسير پرتو را در دو آينه M و N كامل كنيد.

 

جواب:

 

2- آينه تختي را مطابق شكل مقابل روي ميز به طور قائم نصب كنيد( يا از دوست خود بخواهيد آن را به طور قائم روي ميز نگه دارد). پس از آن يك مداد يا خودكاررا طوري روي ميز آينه قرار دهيد كه:

الف- تصوير آن با مداد در يك راستا باشند.

ب) تصوير آن با مداد بر هم عمود باشند.

زاويه بين راستاي مداد و سطح آينه را در هر

مورد اندازه بگيريد و نتيجه را به كلاس گزارش كنيد.

جواب الف- در اين حالت  زاويه بين راستاي مداد

و سطح آينه 90 درجه است.

جواب ب- در اين حالت زاويه بين راستاي مداد و

 سطح آينه 45 درجه است.

 

 

3- در شكل هاي زير مسير نور را پس از تابش به آينه،با رسم، كامل كنيد.

 

جواب:

 

4- در هر يك از شكل هاي زير پرتو هاي بازتاب را براي هر يك از پرتوهاي تابش رسم كنيد.

 

جواب:

 

5- شخصي در مقابل آينه تخت قائمي ايستاده است:

الف- اگر شخص 50cm به آينه نزديك شود چند سانتي متر به تصويرش نزديك مي شود؟

ب- اگر سخص در جاي خود ساكن بماند و فاصله آينه از او 10cm زياد شود، تصوير او نسبت به تصوير اوليه چقدر جا به جا مي شود؟

جواب الف: هنگامي كه شخص 50cm به آينه نزديك مي شود، تصوير او نيز به همين اندازه به آينه نزديك مي شود زيرا فاصله جسم و تصوير آن تا آينه تخت هميشه با هم برابرند. پس در اين حالت شخص به تصوير خود به اندازه  50+50=100cm  نزديك خواهد شد.

 

جواب ب: در اين حالت تصوير ثانويه به اندازه دو برابر جابه جايي آينه يعني 20cm از تصوير اوليه دور خواهد شد. مثلاً اگر فاصله اوليه شخص از آينه 50cm باشد، بعد از جابه جايي آينه، فاصله شخص و نيز تصويرش از آينه 60cm و فاصله تصوير دوم از تصوير اول 20 cm خواهد بود:

 

6-الف- جسمي در فاصله 12 سانتي متري آينه مقعري به شعاع 16 سانتيمتر قرارداده شده است. فاصله تصوير تا آينه و نوع تصوير را مشخص كنيد.

ب- شكل را با فاصله داده شده براي جسم و فاصله كانوني رسم كنيد و فاصله تصوير تا آينه را با خط كش اندازه بگيريد و آن را با عدد به دست آمده از راه محاسبه مقايسه كنيد.

جواب الف:

    

چون q مثبت است پس تصوير حقيقي مي باشد.

جواب ب: چون فاصله ها بزرگ هستند براي جايگزيني شكل در اين صفحه فاصله ها را با مقياس كوچكتر رسم ميكنيم:

 

7-الف- جسمي در مقابل يك آينه محدب كه فاصله كانوني آن 10 سانتي متر است قرار دارد. اگر فاصله جسم تا آينه 20 سانتي متر باشد فاصله تصوير تا آينه را حساب كنيد:

ب- اگر طول جسم 4 سانتي متر باشد طول تصوير چقدر است؟

پ- شكل را با توجه به فاصله هاي داده شده رسم كنيد و پس از آن با اندازه گيري فاصله تصوير تا آينه و اندازه گير طول تصوير(‌با خط كش) آنها را با عددهاي بدست آمده در بند (الف) و (ب) مقايسه كنيد و نتيجه را بنويسيد.

(الف             

     

ب)

                                       

 

پ- فاصله ها را درمقياس كوچكتررسم مي كنيم نتيجه مي شود:

8- تحقيق كنيد:

الف- چرا در پيچ جاده ها آينه نصب مي كنند؟

ب- اين آينه از چه نوعي است؟

پ- معمولاً دندانپزشك ها براي ديدن دندانها از آينه كوچك دسته داري استفاده مي كنند اين آينه از چه نوعي است؟

جواب الف: نصب آينه در سر پيچ هاي تند به اين خاطر است كه در هنگام شب خودروهايي كه در دو طرف پيچ به طرف هم در حركت هستند با مشاهده نور چراغ هاي يكديگر كه از آينه بازتابيده شده است به وجود هم آگاه شده و احتياط لازمرا به عمل آورند.

جواب ب: آينه سر پيچ جاده ها از نوع محدب است زيرا اين آينه ها ديد وسيعي دارند.

جواب پ: آينه مورد استفاده دندانپزشك ها از نوع مقعر است زيرا اين آينه مي  تواند از دندان تصوير بزرگتري را ايجاد كردهومشاهده عيوب آنرا آسانتر نمايد.در اين عمل دندان در داخل فاصله كانوني آينه قرار مي گيرد و تصويري مجازي و بزرگتر از آن ايجاد مي شود.

9- در يك آينه مقعر  فاصله جسم تا آينه 10cm و فاصله تصوير تا آينه 15cm است. فاصله كانوني و شعاع اين آينه چقدر است؟

جواب:

         

10) با توجه به شكل 4-35

الف: اندازه تصوير و جسم را مشخص نماييد.

جواب:

 : 2*2.5=5 Cm      اندازه جسم

اندازه تصوير  :   2.5 Cm  

ب:نوع آينه را تعيين كنيد.

جواب : مقعر

پ: فاصله كانوني آينه را با توجه به فاصله هاي جسم و تصوير از آينه بدست آوريد . و يا اندازه آنرا بر روي شكل محاسبه نماييد .

جواب :

 

11) توپ كدر A و B را مطابق شكل 4-36 جلوي يك لامپ مهتابي روشن (S1S2 ) قرار داده بوديم . با رسم پرتو هايي كه از لامپ به ديوار مي رسند ، نقاط كاملا تاريك را مشخص نماييد .

جواب:

 

12 ) آزمايشي طراحي كنيد كه بكمك آن بتوانيد ، كانون آينه مقعر را مشخص كنيد .

جواب : آزمايش 6 كتاب درسي

13 ) تصوير ساعت در يك آينه تخت مطابق شكل 4-37 است . اگر بطور مستقيم به ساعت نگاه كنيم ، ساعت 10.25 را نشان مي دهد.

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ساعت 20 توسط میلاد سلامتی دبیر فیزیک زابل |